Terma & Syarat
 
1. TERMA & SYARAT UMUM

- Apabila anda membuat pendaftaran untuk mengguna servis ini anda dianggap telah bersetuju untuk mematuhi segala Terma dan Syarat yang dinyatakan dalam EZG88 (Selepas ini secara berasingan and keseluruhannya, dikenali sebagai “EZG88, “ezg88.com” atau “laman portal”). Anda mesti berumur 18 tahun ke atas dan anda dianggap dan wajar membaca dengan teliti serta bersetuju mengikuti dan mematuhi kesemua”Terma dan Syarat. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan mana-mana Terma dan Syarat, anda tidak seharusnya mendaftar dan membuka akaun dan tindakan ini akan mengakibatkan anda tidak boleh akses ke perisian dan layanan perjudian yang ditawarkan.

- Informasi produk, pendaftaran dalam laman portal, penggunaan sebarang layanan yang ditawarkan serta sebarang pertaruhan yang diterima oleh EZG88 adalah tertakluk kepada kesemua “Terma dan Syarat” tercatat di sini.

- EZG88 berhak untuk mengubah “Terma dan Syarat” ini pada bila-bila masa tanpa sebarang notis awal. Perubahan tersebut berkuatkuasa segera seperti tertera di dalam “Terma dan Syarat” apabila terpapar di EZG88.Anda bertanggungjawab untuk melihat “Terma dan Syarat” secara berkala. Penerusan penggunaan anda di laman portal ini setelah terjadinya perubahan atau kemaskini pada “Terma dan Syarat” dianggap sebagai penerimaan anda terhadap perubahan atau kemaskini tersebut.

- “Terma dan Syarat” ini menjelaskan perjanjian yang lengkap, muktamad, dan eksklusif antara anda dan EZG88 juga menggantikan dan menggabungkan semua perjanjian, perutusan, dan kesepahaman di antara anda dan EZG88 yang dibuat sebelum ini. Anda mengesahkan bahawa, dengan menyetujui untuk menerima Terma dan Syarat ini, anda tidak bergantung pada sebarang perutusan yang diperkecualikan sama seperti perutusan ternyata jelas dalam “Terma dan Syarat” ini..

- Jika berlaku sebarang percanggahan antara syarat yang ada dalam perjanjian ini dan syarat di laman portal EZG88, syarat dalam perjanjian akan diutamakan.

- Kami berhak mengikut budi bicara penuh dan mutlaknya untuk meminta anda menunjukkan bukti identiti dan umur sebagai persyaratan pendaftaran sebelum kami meluluskan penyertaan permainan anda di EZG88.

2. SYARAT PENGGUNAAN AKAUN
- Jika berlaku sebarang pertikaian berkenaan dengan akaun milikan ahli, EZG88 berhak menggantung akaun taruhan tersebut buat sementara sehingga masalah diselesai. Setiap pertikaian harus diajukan secara tertulis dengan menyatakan tarikh, masa, dan keperincian pertikaian dan kirim ke [email protected] EZG88 menanggapi pertikaian ahli secara serius dan berusaha keras untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk menyelidik dan menyelesai semua pertikaian.

- EZG88 berhak menggantung, membatal akaun anda pada bila-bila masa tanpa sebarang penjelasan dan notis awal. Semua baki dana anda pada waktu pembatalan tersebut akan dikembalikan kepada anda dengan menggunakan kaedah pembayaran yang ditentukan oleh EZG88.Walau Bagaimanakahpun, EZG88 berhak mutlak dalam membatalkan sebarang kemenangan dan melupuskan sebarang baki dalam akaun EZG88 anda atau sebarang kemenangan atau perolehan yang mungkin anda memperoleh atau pernah anda mendapat dari akaun EZG88 anda dan penggunaan layanan dan/atau permainan anda di EZG88.

- Anda bertanggung jawab menjaga keperibadian dan keselamatan nombor akaun dan kata laluan anda. Anda tidak seharusnya mengizinkan orang lain atau pihak ketiga termasuk, tanpa had, mengawal atau mengguna semua akaun EZG88 anda, akses dan/atau menggunakan sebarang bahan atau maklumat dari laman portal EZG88 atau menerima sebarang ganjaran. Anda bertanggungjawab sepenuhnya bagi sebarang pembelian dan/atau kerugian yang disebabkan oleh anda sendiri atau pihak ketiga di akaun EZG88 anda.

3. TARUHAN
3.1. Penerimaan dan Pengesahan Taruhan:

- Melakukan Pertaruhan
Ahli harus bertaruh dengan menggunakan dana yang tersimpan di akaun taruhan. Semua taruhan akan dilupuskan jika mengetahui bahawa ahli tidak pernah berjaya membuat deposit dana atau memindahkan dana ke akaun taruhan masing-masing. Selepas membuat deposit, jumlah taruhan anda mesti melebihi 100% atau sama nilai dengan jumlah deposit anda, jika tidak kami tidak boleh meluluskan permohonan pengeluaran anda, sila membuat amaun deposit atas permintaan.

- Keesahan Taruhan
EZG88 tidak boleh membatalkan taruhan jika taruhan tersebut telah disahkan oleh EZG88 di akaun anda, kecuali jika taruhan tersebut diisytihar lupus disebabkan kesilapan keputusan atau penyelesaian atas sebab tertera di dalam Terma dan Syarat ini.

- Ketepatan Rekod Taruhan
Meskipun setiap percubaan yang dilakukan demi untuk memastikan ketepatan jumlah, namun kami tidak bertanggungjawab atas sebarang kesalahan atau pengabaian yang berkaitan dengan maklumat tersedia di dalam laman portal.

- Pengurangan Taruhan / Pengembalian Taruhan
Dana taruhan akan dikurangkan dari saat penempatan taruhan dari akaun anda, tanpa menghiraukan keputusan yang diumumkan. EZG88 tidak boleh membayar balik dana taruhan yang telah dipertaruhkan dalam permainan bagi cabutan yang belum diumumkan keputusan. Taruhan sedemikian akan ditetapkan segera selepas penyelesaian pertaruhan tersebut dan ganjaran, jika berkaitan, akan dikredit ke dalam akaun taruhan pada ketika itu.

- Keputusan Taruhan Diperlihat di EZG88 adalah Mutlak
Anda menyetujui bahawa EZG88 dan rekodnya akan menjadi autoriti muktamad dalam menentukan sebarang terma taruhan yang anda tertempat dan situasi dimana taruhan tersebut dibuat.

- Tanggungjawab Peribadi Ahli Dalam Perihal Pertaruhan
Anda kena bertanggungjawab membayar sebarang cukai dan bayaran yang diperlukan yang berhubungan dengan sebarang kemenangan yang diberikan kepada anda atau sebarang pembayaran berbayar kepada anda.EZG88 boleh melapor dan menahan sebarang amaun dari kemenangan anda demi untuk mematuhi sebarang undang-undang yang berkaitan. Kemenangan tidak boleh dipindah, diganti, atau ditebus dengan sebarang bentuk ganjaran yang lain.

3.2. Dana Taruhan Tertaruh
- Dana Taruhan Minimum
Minimum taruhan bergantung kepada jenis permainan/produk tertentu yang dipertaruhkan.

4. PERTARUHAN SECARA AUTOMATIK / PENGENDALIAN PERISIAN / MEMUTARBELIT / MENIPU PERTARUHAN SECARA AUTOMATIK / PENGENDALIAN PERISIAN / MEMUTARBELIT / MENIPU
- Pertaruhan secara automatik melalui perisian atau pengendalian perisian yang lain atau data akaun anda/ahli lain dilarang dan boleh mengakibatkan pemberhentian keahlian, pelupusan kesemua akaun yang berkaitan, pembatalan dan/atau penyitaan sebarang kemenangan atau deposit tertunggak serta pendakwaan sivil/jenayah. Sebagai tambahan kepada kenyataan di atas, anda menyetujui bahawa EZG88 berhak untuk menggunakan budicara mutlaknya memberhentikan akaun anda tanpa sebarang penjelasan dan, tidak terbatas kepada syarat-syarat tersebut di atas, seharusnya ia adalah pertimbangan anda sama ada menyertai laman portal, atau sebarang permainan yang ditawarkan di dalamnya, dan tindakan anda yang mengugat dasar pengoperasiannya di dalam laman portal. Dan anda bersetuju mengetepikan sebarang dan kesemua tuntutan terhadap EZG88 bagi memberhentikan akaun tersebut.

- Anda mengakui bahawa kesilapan atau ketidaksempurnaan perisian komputer tidak boleh dijadi alasan. Seharusnya anda mengetahui bahawa perisian sememangnya mengandungi kesilapan dan ketidaksempurnaan dan bertanggungjawab menahan diri daripada mengambil sebarang kesempatan daripadanya. Malahan, anda harus berwaspada dengan kesilapan dan ketidaksempurnaan sebegitu dan harus melaporkan kepada EZG88 secara tertulis segera. Jika anda gagal melaksanakan kewajiban anda di bawah syarat ini, EZG88 berhak menuntut pampasan penuh ke atas semua kos, termasuk perbelanjaan pembetulan perisian yang boleh timbul daripada kecuaian atau tindakan anda dalam mengambil kesempatan dari kesilapan dan ketidaksempurnaan sebegitu.

- Anda menyetujui bahawa EZG88 tidak bertanggungjawab atas sebarang kebinasaan, kerugian atau kerosakan yang diakibat dari pemutarbelitan, atau akses lain tanpa kebenaran ke sistem laman portal atau sebarang akaun, gangguan melibatkan prosedur atau prestasi laman portal atau permainan, atau kerosakan atau penyerangan secara sengaja terhadap laman portal atau permainan yang boleh menyebabkan pendakwaan sivil/jenayah serta mengakibatkan pemberhentian akaun anda segera dan pelucutan sebarang dan segala kemenangan yang telah atau akan anda menangi.

- Jika sebang tingkat laku penipuan / kelakukan bertaruh pada kedua-dua belah pihak dalam satu pertaruhan dikesan, jumlah deposit dan hadiah kemenangan serta bonus yang telah diperoleh sebelum ini oleh ahli berkenaan akan dimansuhkan tanpa memberi sebarang pemberitahuan terlebih dahulu.

- Kelayakan memperoleh bonus bagi ahli-ahli yang disyaki terlibat dalam penipuan dan/atau aktiviti pemburuan ganjaran akan dibatalkan dan akaun ahli berkenaan juga mungkin akan digantung. EZG88 berhak untuk menyiasat ahli-ahli berkelakuan sebegini atas budi bicara mutlaknya dan mengambil semua tindakan yang dianggap perlu terhadap ahli tersebut.

5. KEMENANGAN
- Sebelum mengeluarkan atau meluluskan sebarang pengeluaran, EZG88 berhak untuk meminta kelengkapan maklumat seperti identiti diri, salinan fotostat bahagian depan dan belakang kad debit/kredit, pasport, lesen memandu, atau penyata bank terbaru atau dokumen lain yang berkaitan dan EZG88 mengikut budi bicara yang dirasakan perlu. Jika anda tidak memenuhi sebarang syarat sekuriti, EZG88 berhak melupuskan sebarang kemenangan tersimpan di dalam akaun anda.

- Pengkreditan Kemenangan – Kemenangan akan dikreditkan ke akaun anda, seperti yang ditetapkan, secara automatik. Semua kemaskini di akaun anda bukanlah “bukti kemenangan”. Jika meninjau secara manual dan mendapati bukti pemalsuan atau pemutarbelitan, EZG88 berhak melupus kemenangan tertentu atau mengubah kepelbagaian di dalam akaun anda sewajarnya.

6. Ganjaran Bonus
- Ganjaran Bonus adalah wang virtual bagi produk yang diberikan kepada ahli untuk tujuan promosi. Ahli tidak boleh mengeluarkan bonus berkenaan selepas dikredit ke dalam akaunnya. Bergantung kepada jenis bonus, bonus yang berlainan perlu memenuhi syarat pemprosesan tertentu.

- Ganjaran Bonus boleh ditunaikan dan dikeluarkan selepas ahli memenuhi syarat promosi tersebut.

PROMOSI-PROMOSI
- Nilai bagi jumlah pusing ganti lalai ialah 20 x (Deposit + Bonus).

- Bagi sebarang penempatan taruhan, dana taruhan ditolak dari baki dalam akaun Tunai ahli. Dana taruhan akan ditolak dari Baki Bonus jika tiada simpanan Tunai dalam akaun Tunai. Lantarannya, Baki Bonus hanya boleh boleh ditaruh jika tiada Simpanan Tunai.

- Setiap individu, ahli keluarga, alamat kediaman, alamat E-mel, nombor telefon, akaun bank dan alamat IP hanya dibenarkan membuka satu (1) akaun percuma dan menikmati segala manfaat dan tawaran eksklusif yang disediakan oleh EZG88.

- Sebarang taruhan yang ditempatkan pada dua posisi bertentangan tidak akan diambil kira dalam pengiraan atau mengira ke dalam sebarang jumlah pusing ganti.

- Permohonan pengeluaran sebelum menghabiskan jumlah pusing ganti sebanyak 20 kali, mungkin akan menyebabkan bonus dan kemenangan tersebut dilupus. Semua pengeluaran atau dana taruhan seri tidak akan diambil kira ke dalam jumlah pusing ganti.

- Kecuali tertera secara jelas jelas jika tidak dalam sebarang syarat-syarat promosi, hanya 25% dari jumlah taruhan ditempat dalam sebarang pertaruhan Rulet (kesemuanya berbeza) dan 50% dari jumlah taruhan ditempat dalam permainan RNG & Slot akan diambil kira dalam syarat taruhan bagi sebarang bonus. Manakala, jumlah taruhan yang diletakkan dalam permainan Great Blue (bib), Highway Kings (hk), HUGA pula tidak akan diambil kira dalam syarat taruhan bagi sebarang bonus.

- EZG88 berhak dalam meminta bukti mencukupi bagi pengenalan ahli pada bila-bila masa. Bukti sebegitu mesti membuktikan maklumat peribadi ahli, pembayaran perincian dan maklumat tambahan lain yang berkaitan dengan kelulusan pemeriksaan sekuriti juga mungkin akan diminta.

- Pekerja, atau saudara mara di kalangan pekerja atau pewakil di EZG88 tidak dibenarkan memegang akaun atau mengambil kesempatan dari sebarang tawaran promosi.

- Dengan penyertaan dalam sebarang promosi yang dilancar di EZG88, ahli bersetuju akan mematuhi terma-terma dan syarat-syarat yang tertera dalam setiap promosi berlainan. Barang siapa ahli yang tidak bersetujui dengan terma-terma tersebut, seharusnya menghubungi wakil khidmat pelanggan EZG88 untuk keterangan selanjutnya.

- Jika pemegang akaun yang berkelayakan tidak memenuhi sebarang terma bagi tawaran dan promosi, di mana memungkiri, menyalahgunakan akaun, mempunyai sebarang bukti menunjukkan bahawa siri taruhan yang ditempatkan oleh satu atau sekumpulan ahli, disebabkan oleh bonus deposit atau sebarang tawaran promosi lain dalam menjaminkan keuntungan ahli tanpa mengendahkan akibat, sama ada tindakan perseorangan atau dalam kumpulan, EZG88 berhak menggantung, membatal atau menuntut balik bonus serta segala kemenangan. Seperkara lagi, EZG88 berhak mengenakan caj pentadbiran kepada ahli setimbal dengan bonus deposit nilai untuk meliputi kos pentadbiran.

7. SYARAT LAYANAN YANG LAIN
- Anda harus bertanggungjawab sepenuh dan bersetuju untuk menanggung segala pembiayaan yang disebabkan oleh anda sendiri, serta melapor dan membayar segala cukai berkenaan seperti yang ditetapkan dalam penguatkuasaan undang-undang apabila menggunakan sebarang layanan di EZG88.

8. Lain-lain
Jika Terma dan Syarat ini diterjemahkan ke dalam bahasa lain, versi bahasa Inggeris akan diutamakan.

PENAFIAN
- Anda harus menjaga kepentingan EZG88, pekerja, pegawai, pengarah, pemegang saham, pemilik lesen, pengedar, pemborong, induk, anggota gabungan, anak syarikat, pengiklanan, promosi dan agensi-agensi lain, pekongsi media, agen dan pembekalnya serta tidak segera berbahaya atas tuntutan, dan patut menanggung segala kerugian yang sama dari sebarang dan segala tuntutan, kerugian, kos, kerosakan, liabiliti dan apa saja perbelanjaan (termasuk yuran perundangan) yang akan timbul dari atau dituntut oleh sebarang pihak ketiga.

- Kami tidak bertanggungjawab bagi sebarang kerugian anda atas muat naik kandungan atau bahan atau pindahan menerusi permainan dan anda megesahkan bahawa kami seharusnya tidak berkewajipan bagi anda atau sebarang pihak ketiga atas pengubahan, penggantungan atau penghentian dari permainan.

- EZG88 berjanji untuk menyelesaikan percanggahan pendapat dengan adil dan tepat tanpa penunggakkan kos atau tanggungan, memegang rekod transaksi taruhan secara terperinci mengenai pembiayaan kewangan.Semua transaksi ini boleh diarkibkan selama 5 tahun (mulai dari tarikh transaksi) dan boleh diakses oleh pihak berkuasa terbabit dalam percanggahan penyelesaian atas permintaan.

918Kiss
- EZG88 tidak menerima sebarang pertaruhan dalam game tembak ikan di 918Kiss (SCR888). Semua taruhan akan dilupuskan dan kemenagan akan dibatalkan.